Placeholder

Reactie van minister op Intergas Verwarming over gemeten energielabel

20 December 2021Jelmer Jasken

Vorige maand diende Intergas Verwarmingen BV een voorstel bij minister Ollongren van BZK in als alternatieve bepalingsmethode voor het huidige energielabel. Dit in reactie op de uitgeschreven marktconsultatie van begin dit jaar voor het onderzoeken van een herintreding van het digitaal energielabel naar aanleiding van het amendement van de Kamerleden Koerhuis & Terpstra. In het voorstel zou het energielabel bepaald worden middels meetgegevens uit verwarmingstoestellen en slimme thermostaten. Op dit moment is deze methode nog leveranciers-afhankelijk en enkel haalbaar bij woningeigenaren die in het bezit zijn van een verwarmingstoestel van Intergas Verwarming BV (slechts 20-40% van de markt). Daarnaast zouden voornamelijk openbare databronnen worden gebruikt, waarmee we veel ingeboet zou worden op nauwkeurigheid en toepasbaarheid. De minister heeft het voorstel afgewezen omdat er niet aan eisen van de NTA8800 kan worden voldaan. 

Gehele reactie minister op Intergas

Naar aanleiding van het verzoek van uw Kamer van 22 november jl. reageer ik hierbij op de brief van Intergas Verwarming BV d.d. 12 november jl. met betrekking tot hun voorstel voor een ‘gemeten digitaal energielabel’ en hun inbreng daarvoor in de marktconsultatie ‘Digitaal Aanvragen van het Nieuwe Energielabel voor woningen’ van begin dit jaar.

28 juni jl. heb ik middels een brief (Kamerbrief minister Ollongren van BZK- juni 2021) uw Kamer de resultaten doen toekomen van de marktconsultatie die is uitgevoerd naar aanleiding van het amendement Koerhuis (VVD)/Terpstra (CDA) voor het digitaal aanvragen van het nieuwe energielabel per 1 juli 2021 (Amendement Kamerleden Koerhuis & Terpstra – september 2020). Geen van de ingediende voorstellen voldeed volledig aan de gestelde criteria in deze marktconsultatie.

Intergas Verwarming BV heeft een voorstel ingediend met een alternatieve bepalingsmethode voor het energielabel, op basis van meetgegevens uit verwarmingstoestellen en slimme thermostaten. Op dit moment is deze methode nog leveranciers-afhankelijk en enkel haalbaar bij woningeigenaren die in het bezit zijn van een verwarmingstoestel van Intergas Verwarming BV. Voor dit voorstel geldt dat het niet voldeed aan de eisen van de NTA8800/CEN-EPB. Verder levert het voorstel in op betrouwbaarheid en nauwkeurigheid en heeft het een klein toepassingsgebied (20-40%). Met name de openbare databronnen, waar ook dit voorstel gebruik van maakt, leveren vaak onnauwkeurigheid op doordat deze niet de juiste gegevens bevatten voor energieprestatieberekeningen.

De CEN-EPB normen, waar de Europese richtlijn (EPBD) naar verwijst, schrijft voor om te kiezen tussen de berekende óf de gemeten methode. Nederland heeft gekozen voor de berekende methode, omdat bij de gemeten methode niet alleen de energieprestatie van het gebouw wordt gemeten maar ook bewonersgedrag. Bovendien geeft het gemeten label vooralsnog weinig inzicht in de energetische staat van de afzonderlijke bouwdelen van de schil waardoor het handelingsperspectief beperkt is ten opzichte van een berekend energielabel. Uit de recent uitgevoerde internationale vergelijking is gebleken dat algemene consensus binnen Europa bestaat over dit standpunt op gemeten energielabels.

Er ligt wel een kans in het benutten van gemeten data voor het berekende energielabel. Digitalisering en gemeten data bieden namelijk extra inzicht in de daadwerkelijke prestatie van de schil als geheel (alle bouwdelen bij elkaar) en de prestatie van installaties. Op basis van deze data kunnen rekenmodellen verder verbeterd worden.
De nieuwe bepalingsmethode, NTA 8800, die per 1 januari 2021 in werking is getreden wordt op basis van ervaringen in de praktijk en nieuwe inzichten de komende jaren continu verbeterd en doorontwikkeld.

Momenteel wordt onderzocht of en hoe het berekende energiegebruik nog meer in lijn gebracht kan worden met het werkelijke energiegebruik. Dit onderzoek vindt plaats in het kader van het ontwikkelen van een maatwerkadvies dat geënt is op de NTA8800. Een maatwerkadvies is een uitgebreid advies in het verlengde van het energielabel dat bewoners helpt keuzes te maken voor energiebesparende maatregelen. Dit onderzoek wordt voor de zomer van 2022 afgerond.

Hoewel het op dit moment niet haalbaar is om het energielabel digitaal/gemeten vast te stellen, zie ik het hoogfrequent meten van het energiegebruik van woningen wel als een veelbelovende ontwikkeling en interessant ter verbetering van de bepalingsmethode. Met deze data kan nieuwe kennis ontwikkeld worden ten behoeve van de energietransitie in het algemeen en de mogelijkheden voor het digitaal karakteriseren van de energieprestaties van installaties en gebouwen.

Daarom ondersteun ik een initiatief van de Nederlandse Verwarmingsindustrie om in verschillende woningtypen de technisch-energetische prestaties van hybride warmtepompen hoogfrequent te monitoren. Doel van dit project is om de prestaties van de hybride warmtepomp te valideren.

Bronnen

Vergelijk energielabel-adviseurs

Vergelijk op prijs, kwaliteit en snelheid op basis van jouw gegevens.

Vergelijk nu

Meer labelnieuws

Placeholder
22 April 2024

Je huis met energielabel A+ stijgt 23% in waarde

Placeholder
12 April 2024

Rabobank biedt haar hypotheekklanten een unieke kans op gratis energieadvies en isolatiebudget

Placeholder
12 April 2024

Wat zijn de voordelen van triple glas (hr+++ glas)

Placeholder
20 March 2024

Publieke toezichthouder om de kwaliteit van het energielabel te verhogen